Deze foto's zijn gemaakt in Texel, Het gebied de Slufter, De Hors, en de Schorren. 


De volgende foto's zijn gemaakt in het Noordhollands Duinreservaat:

 

Het Noordhollands Duinreservaat is een karakteristiek voorbeeld van een Nederlands duinlandschap, zoals dat in de loop der eeuwen ontstaan is als gevolg van een samenloop van geologische, geomorfologische en klimatologische omstandigheden en menselijk handelen. Het is een biologisch, morfologisch, hydrologisch en landschappelijk geheel van duinen met natte en vochtige duinvalleien, duingraslanden, struwelen, bossen en ruigten. Het ligt op de overgang van de kalkrijke naar de kalkarme duinen. Het reservaat behoort in zijn algemeenheid tot de kalkrijke duinen; er is echter een verloop in kalkrijkdom te zien. Het meest noordelijke stuk, ten noorden van Bergen aan Zee, is, evenals het aangrenzende gebied Schoorlse duinen, kalkarm. De vegetatie weerspiegelt de kalkgehalten in de bodem: in het uiterst noordelijke deel komen kalkarme vegetaties met kraaiheide, kruipwilg, buntgras en dergelijke voor, ten zuiden van Bergen aan Zee overgaand in kalkrijke duingraslanden met duinsterretje en zeedorpenvegetaties, zoals bij Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. Een aanzienlijk deel van het gebied is bebost met naaldbos en loofbos, die voor een deel zeer oud zijn.


De volgende foto's zijn gemaakt in de duinvalleien in Oostvoorne :

 

Het Voornes Duin bestaat uit jonge duin- en strandafzettingen met een hoog kalkgehalte. Het duingebied met duinvalleien is grotendeels in de 19e en begin 20e eeuw ontstaan door afsnoering van strandvlakte als gevolg van het ontstaan van nieuwe zeerepen. Het zuidoostelijke deel van het gebied stamt uit de late Middeleeuwen. Het duingebied van Voorne heeft een grote variatie in landschapstypen en heeft daardoor een grote soortenrijkdom, zowel wat betreft flora als fauna. 


Deze foto's zijn genomen in Zuid Limburg. Hier ben Ik op bezoek geweest bij de Kunderberg, het enigste kalkgrasland van Nederland. Waar je velden Harige ratelaar en verschillende soorten orchideeën ziet.  Ook het  kalkgrasland in wording in Eys heb ik aangedaan. 


De volgende foto's zijn genomen in het zoetwatergetijdengebied Klein profijt in Zuid Holland.  Met bos, wilgengrienden, rietvelden en ruig grasland. 


Deze foto's zijn genomen in het natuurgebied Beek-Ubbergen in Gelderland. 

Op de stuwwal Wylerberg. Langs de hellingen zijn er plekken waar kwelwater aan het aardoppervlak komt, met bijzondere vegetatie tot gevolg. 


Deze foto's zijn genomen in een stinzentuin en een natuurgebied in Westbroek te Utrecht.